Professionele verlichting

zonder de extra kost van tussenpersonen

Algemene voorwaarden

1. Identiteit van de Verkoper

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door:
Teidän Tukku Oy, in Nederland handeled onder de naam Lampen-groothandel.nl

Kärsämäentie 35
20360 TURKU
FINLAND

Telefoonnummer:

+358447680000
(bereikbaar op Werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur)

E-mailadres: info@lampen-groothandel.nl

Geregistreerd bij het Finse Handelsregister onder nummer: 2472091-8
BTW-Nr.: FI24720918

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de termen die met een hoofdletter zijn aangeduid het volgende verstaan:

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Dag(en): Kalenderdag(en);

Intellectuele Eigendomsrechten: Alle wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke en aanverwante rechten in de meest ruime zin, waaronder in het bijzonder – maar niet uitsluitend – begrepen de (aanspraken op) (1) merkrechten, (2) handelsnaamrechten, (3) auteursrechten, (4) modelrechten, (5) octrooirechten, (6) databankrechten, (7) know-how en (8) domeinnamen, inclusief eventuele toekomstige intellectuele eigendomsrechten (waaronder in ieder geval begrepen het exclusieve recht op openbaarmaking en verveelvoudiging) die de betreffende nationale en internationale regelgeving daaraan toekent of nog zal toekennen;

Koper: De partij die een overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper, waaronder zowel de Consument als de Ondernemer wordt begrepen;

Moment van Ontvangst: Het tijdstip waarop de Producten worden geleverd aan de Koper, of een derde partij die handelt namens de Koper;

Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid die een Overeenkomst op afstand aangaan met de Verkoper in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van de Producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Hieronder zijn begrepen: elk middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Koper en de Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Producten: De producten die door de Verkoper in de Webshop worden aangeboden, zoals binnen- en buitenlampen, zaklampen, peertjes, kerstverlichting, meubels, brievenbussen en vele andere producten;

Verkoper: De eigenaar van de Webshop, zoals omschreven in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden;

Webshop: De webshop van de Verkoper waarin de Producten worden aangeboden;

Werkdagen: Alle dagen van de week, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke Nederlandse en Finse officiële feestdagen.

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en op alle offertes, mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en Overeenkomsten op afstand die tussen de Verkoper en de Koper, handelend als Ondernemer, tot stand komen via de Webshop.

3.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor Ondernemers. Voor Consumenten gelden andere algemene voorwaarden.

3.2. Door het aangaan van de Overeenkomst op afstand gaat de Koper akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden.

4. Het aanbod

 4.1. Elk aanbod dat door de Verkoper wordt gedaan is vrijblijvend tot het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 5.2. van deze algemene voorwaarden.

4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten.

4.3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.

5. De Overeenkomst op afstand

5.1. Voordat de Koper zijn bestelling verstuurt, heeft hij de gelegenheid om alle gegevens te controleren en te corrigeren. Na het versturen van de bestelling ontvangt de Koper onverwijld langs elektronische weg een ontvangstbevestiging van de Verkoper met de contractvoorwaarden en de bestelgegevens. Deze ontvangstbevestiging heeft tot doel om de Koper te informeren dat de bestelling correct is geschied en is ontvangen door de Verkoper en is nog geen aanvaarding van het aanbod als bedoeld in het volgende artikellid.

5.2. De Overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde van artikel 5.3. van deze algemene voorwaarden, tot stand op het moment van aanvaarding door de Verkoper van het aanbod door ofwel het toesturen van een e-mail met een opdrachtbevestiging ofwel door levering van de Producten. Zolang de aanvaarding nog niet door de Verkoper is bevestigd, kan de Koper de Overeenkomst op afstand ontbinden.

5.3. De Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang kunnen zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6. Prijzen, verzendkosten, betaling en kortingen

6.1. Behoudens kennelijke verschrijvingen geldt de prijs die op het moment van het versturen van de bestelling door de Koper in de Webshop van de Verkoper staat vermeld. Tenzij anders is aangegeven, is de vermelde prijs exclusief BTW en de kosten voor verzending en eventuele invoerheffingen. De kosten voor verzending worden apart door de Verkoper vermeld voor het versturen van de bestelling aan de Koper.

6.2. De Koper kan zijn bestelling op de volgende wijzen betalen:

Betaling per factuur. De betalingstermijn is 14 dagen.

Via kredietkaart (Master Card, American Express, VISA Card). De creditcardgegevens (zoals kaartnummer en geldigheidsdatum) worden niet door de Verkoper opgeslagen maar worden direct door een SSL-encryptie aan de dienstverlener doorgegeven (PayPal). De afschrijving van het bedrag geschiedt om technische redenen onmiddellijk na het afronden van de bestelling door de Koper.

PayPal/PayPal Express. De Koper kan inloggen met zijn PayPal accountgegevens en de betaling versturen. Indien de Koper PayPal Express gebruikt, neemt de Verkoper de adresgegevens over die zijn ingevoerd in het systeem van PayPal. Verdere informatie over PayPal verkrijgt de Koper tijdens het bestelproces.

6.3. De Koper dient onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper te melden.

7. Levering en uitvoering

7.1. De Verkoper verstuurt direct na het verzenden van de Producten een mededeling aan de Koper over de verzendstatus van de Producten.

7.2. De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.

7.3. Voor specifieke informatie over de leveringstermijn verwijst de Verkoper naar de productpagina’s in de Webshop. De Verkoper streeft ernaar om Producten die zich op het moment van het afronden van de bestelling door de Koper in het magazijn van de Verkoper bevinden, binnen 7 Werkdagen na ontvangst van de bestelling – en indien overeengekomen, vooruitbetaling van het bepaalde bedrag – aan de Koper te verzenden.

7.4. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst op afstand aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt, behoudens betalingen via PayPal Express.

7.5. Indien de Koper meerdere Producten heeft besteld en de levertijd van de Producten uiteen loopt, is de Verkoper gerechtigd om de Producten in één levering te versturen. Alleen als er aanzienlijke verschillen zijn met betrekking tot de levertermijnen, zal de Verkoper de Producten in delen afleveren. In dit geval zal de Koper geen aanvullende verzendkosten hoeven te betalen. Indien de prijs van de Producten nog niet door de Koper is voldaan, dan is de Verkoper gerechtigd om betaling te verlangen van het deel van de Producten dat is afgeleverd.

7.6. Het verzenden van de Producten aan postbussen, poste restante of antwoordnummers is niet mogelijk. Indien de Koper en de Verkoper niet samen anders zijn overeengekomen, worden de Producten tot aan de stoep van het opgegeven adres bezorgd.

7.7. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten berust bij de Verkoper tot het Moment van Ontvangst van de Producten, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.8. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Verkoper de Koper hierover informeren. In geval van vooruitbetaling van de aankoopprijs van dat Product, zal de Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen aan de Koper terugbetalen. De Verkoper is in voorkomend geval niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade.

7.9. De verzendkosten zijn 20,90 €. We passen gratis verzending toe op bestellingen van meer dan 100 €. Voor niet-geactiveerde pakketten worden verzend- en afhandelingskosten van 50 € in rekening gebracht.

8. Conformiteit en garantie

8.1. De Verkoper staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst op afstand, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen.

8.2. Voor nieuwe Producten geldt een garantietermijn van 2 jaar, tenzij voor het product een langere garantie is gespecificeerd. De termijnen genoemd in dit artikellid gaan in op het Moment van Ontvangst van het betreffende Product.

8.3. Op tweedehands Producten wordt geen garantie verstrekt.

8.4. Een door de Verkoper, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de Overeenkomst op afstand tegenover de Verkoper kan doen gelden.

9. Herroepingsrecht

9.1 De Koper heeft het recht de producten terug te sturen binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen. De voorwaarde is dat het artikel ongebruikt is en in perfecte staat verkeert. De kosten voor het terugsturen van de producten zijn voor rekening van de Koper.

9.2 Indien de Koper dit contract herroept, zal de Verkoper alle betalingen die hij van de Koper heeft ontvangen, terugbetalen, met uitzondering van de leveringskosten. De Verkoper zal het geld onmiddellijk en uiterlijk binnen de veertien dagen terugbetalen, te rekenen vanaf de dag waarop de Verkoper de kennisgeving van de annulering van het contract heeft ontvangen. Voor de terugbetaling zal de Verkoper hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de Koper bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met de Koper is overeengekomen. De Koper zal geen extra kosten worden aangerekend voor de terugbetaling. De Verkoper kan de terugbetaling weigeren totdat hij de goederen heeft teruggekregen of totdat de Koper het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggezonden. De Koper is verantwoordelijk voor het terugsturen van de volledige bestelling.

Het retouradres is:

Paimek Oy/Teidän Tukku Oy

Kärsämäentie 35

20360 TURKU

FINLAND

De Koper dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop de Koper de Verkoper van de annulering van het contract in kennis heeft gesteld, terug te zenden. De termijn is in acht genomen indien de Koper de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

Indien de terugzending door een koerier gebeurt, moet gebruik worden gemaakt van doorstep service.

 

9.3 Voor niet-bezorgde pakketten, pakketten die niet door de Koper in ontvangst genomen worden, brengt de Verkoper 49 euro in rekening.

 9.4 Het herroepingsrecht is enkel van toepassing voor particulieren.

 10. Defecten aan de Producten

 

10.1. De Koper is gehouden de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst daarvan te (doen) onderzoeken op eventuele gebreken. Gebreken die gelijk ontdekt (hadden kunnen) worden, dienen door de Koper zo spoedig mogelijk doch in ieder geval uiterlijk binnen 5 Werkdagen na aankomst schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld. Indien er sprake is van gebreken die niet direct ontdekt hadden kunnen worden maar zich pas op een later tijdstip openbaren, dienen uiterlijk binnen 5 Werkdagen na ontdekking ervan schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld. De melding dient een duidelijke en volledige omschrijving te bevatten van waar het defect uit bestaat.

10.2. Indien de Koper het gebrek niet binnen de in het voorgaande artikellid genoemde termijn meldt, dan zal ieder recht van deze Koper op herstel of vervanging van het Product of tot compensatie automatisch vervallen.

10.3. Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is, dan zendt de Koper het Product terug aan de Verkoper. Indien het niet langer mogelijk is het Product terug te zenden, dan maakt de Koper hier melding van.

10.4. Na ontvangst van het gebrekkige Product dan wel de melding dat terugzending niet mogelijk is, en met inachtneming van hetgeen in hoofdstuk 9 en artikel 9.1. van deze algemene voorwaarden is bepaald, zal de Verkoper – ter keuze van de Verkoper – het Product ofwel vervangen, ofwel herstellen, ofwel een vergoeding betalen aan de Koper. Indien herstel of vervanging van het Product niet mogelijk is, dan zal de Verkoper het daadwerkelijk door de Koper betaalde bedrag aan de Koper vergoeden. De Verkoper zal niet overgaan tot herstel, vervanging of vergoeding indien het gebrek dusdanig klein is dat hierdoor de waarde of deugdelijkheid van het Product nauwelijks wordt verminderd.

10.5. De omstandigheid dat een bepaald Product niet aan de redelijke vereisten lijkt te voldoen, geeft de Koper niet het recht om betaling op te schorten van eventuele andere Producten die door de Koper zijn besteld of die aan de Koper zijn geleverd.

10.6. In geval van een gebrekkig Product is de Verkoper niet gerechtigd een beroep te doen op de beperkingen die zijn genoemd in dit hoofdstuk indien door de Verkoper een bepaalde garantie is afgegeven ten aanzien van het Product of de Verkoper willens en wetens geen mededeling heeft gedaan over het gebrek van het Product.

  1. Aansprakelijkheid

11.1. Onverlet hetgeen in artikel 10 van deze algemene voorwaarden is bepaald, zal de Verkoper in alle gevallen slechts aansprakelijk kunnen worden gehouden vanwege het niet (correct) nakomen van de Overeenkomst op afstand nadat de Koper de Verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de Verkoper daarbij een redelijke termijn heeft geboden om het gebrek te verhelpen, maar de Verkoper bij het verstrijken van deze redelijke termijn niet aan de Overeenkomst op afstand heeft voldaan. In de ingebrekestelling dient in ieder geval het gebrek zo compleet en gedetailleerd mogelijk te worden beschreven, zodat de Verkoper het gebrek kan verhelpen.

11.2. De Verkoper kan alleen aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die voorzienbaar was en voorkomen had kunnen worden, waar de Verkoper aansprakelijk voor kan worden gehouden en die direct verband houdt met de vervaardiging en levering van de Producten. Indien de schade voorkomen had kunnen worden door het treffen van maatregelen aan de zijde van de Koper, komt deze evenmin voor vergoeding door de Verkoper in aanmerking. Schade die niet direct verband houdt met de Producten zelf wordt eveneens van vergoeding door de Verkoper uitgesloten, zoals schade aan andere producten, bijvoorbeeld indien andere goederen worden beschadigd door kortsluiting in een Product.

11.3. In geval van aan de Verkoper toe te rekenen lichamelijk letsel, gezondheidsschade of verlies van leven, of in geval van opzet of grove nalatigheid, bedraagt de verjaringstermijn voor enige aansprakelijkheidsstelling of vordering tot vergoeding van enige (directe dan wel indirecte) schade 2 jaar.

11.4. Iedere verplichting van de Verkoper tot het voldoen van schadevergoeding zal in alle gevallen zijn beperkt tot de aankoopprijs van het Product.

11.5. Indien het voorgaande artikellid om welke reden dan ook geen stand kan houden, zal iedere verplichting (wettelijk of anderszins) van de Verkoper tot het betalen van schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekering uitkeert of – indien de verzekering om welke reden dan ook niet uitkeert – een bedrag van € 1000 (duizend EURO).

11.6. De bepalingen in dit artikel ten aanzien van de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid, gelden onverkort ook voor alle derden die ten behoeve van de Verkoper bij de Overeenkomst op afstand zijn betrokken, zoals werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en hulpkrachten van de Verkoper.

11.7. De beperkingen van aansprakelijkheid in het geval van lichamelijk letsel of verlies van leven, of in geval van schade door het Product toegebracht aan een andere zaak – mits die andere zaak gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt en de omvang van de schade uitkomt boven een franchise van € 500 (vijfhonderd EURO) – geldt niet in geval van aanspraken van de Koper op grond van wetgeving op het gebied van productaansprakelijkheid.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle Producten die aan de Koper zijn geleverd, blijven eigendom van de Verkoper totdat alle bedragen die door de Koper aan de Verkoper verschuldigd zijn, volledig aan de Verkoper zijn voldaan. Dit omvat zowel de aankoopprijs van de Producten als andere bedragen die op grond van deze algemene voorwaarden door de Koper verschuldigd zijn, zoals – maar niet uitsluitend – kosten van aflevering en bedragen als gevolg van het niet (tijdig) betalen van de aankoopprijs.

12.2. Zolang de eigendom van de Producten niet op de Koper is overgegaan, is de Koper niet gerechtigd om de Producten te verpanden of om derden enige rechten op de Producten te verschaffen. De Verkoper is (met behoud van al haar overige rechten) gerechtigd om zolang de Koper de bedragen als omschreven in het voorgaande artikellid niet (volledig) aan de Verkoper heeft voldaan, de Producten terug te nemen/halen.

13. Intellectuele Eigendomsrechten

 

13.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die betrekking hebben op de Producten en op de verpakking en overige documenten en/of materiaal behorende bij de Producten, komen exclusief toe aan de Verkoper en/of de aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers of producenten. Deze algemene voorwaarden houden geen overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten in.

13.2. De Koper verklaart dat hij geen inbreuk zal maken op de Intellectuele Eigendomsrechten als bedoeld in het voorgaande artikellid of het bestaan ervan in gevaar zal brengen.

14. Klachten

 

14.1. Klanttevredenheid staat bij de Verkoper voorop. Als de Koper een klacht heeft, dan kan hij hierover contact opnemen met de Verkoper. De contactinformatie van de Verkoper is vermeld in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden.

14.2. Om de klacht zo goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen, verzoekt de Verkoper de Koper om bij het indienen van een klacht duidelijk te omschrijven wat het probleem is en (indien van toepassing) een kopie van de bestelgegevens, het bestelnummer, het klantnummer en eventuele andere relevante gegevens met de klacht mee te sturen.

14.3. De Verkoper doet zijn best om klachten zo spoedig mogelijk na ontvangst te behandelen en contact met u op te nemen. De Verkoper verzoekt de Koper er rekening mee te houden dat de Verkoper in sommige gevallen (bijvoorbeeld in het geval van defecten van Producten) contact op moet nemen met de producent van het Product en het langer kan duren voor wij u over de klacht kunnen informeren.

14.4. Indien de Koper binnen 5 Werkdagen geen reactie heeft ontvangen van de Verkoper, dan verzoekt de Verkoper de Koper om contact op te nemen. In dat geval kan het zijn dat een e-mail in de spamfilter van de Koper of Verkoper terecht is gekomen of een bericht de andere partij op een andere manier niet heeft bereikt.

15. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op een zodanige wijze worden verzonden dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

16. Overmacht

 

16.1. Indien de Verkoper niet (correct) voldoet aan enige verplichting die hij tegenover de Koper heeft, kan dit niet aan de Verkoper worden toegerekend als er sprake is van overmacht.

16.2. Overmacht omvat in ieder geval (maar is niet beperkt tot) brand, defecten, stakingen georganiseerd door een erkende vakbond en handelen of nalaten te handelen door de overheid, waaronder begrepen de lokale overheid (zoals importrestricties).

16.3. Alle artikelen van dit hoofdstuk gelden tevens onverkort voor overmacht aan de zijde van de leveranciers van de Verkoper en derde partijen die betrokken zijn bij de productie, levering of bezorging van de Producten. Iedere late, onvolledige of niet-nakoming van de partijen als bedoeld in dit artikellid die het gevolg is van overmacht, heeft te gelden als overmacht aan de zijde van de Verkoper.

16.4. In geval van overmacht worden de termijnen voor levering van de Producten aan de Koper evenredig verlengd. De Verkoper doet melding aan de Koper van het feit dat er sprake is van overmacht alsmede van het tijdstip waarop de situatie die tot overmacht leidt eindigt.

17. Varia

 

17.1. De algemene voorwaarden van de Koper, hoe deze algemene voorwaarden ook mogen heten en welke vorm zij ook mogen hebben, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst op afstand, tenzij schriftelijk door de Verkoper is erkend dat dit wel het geval is.

17.2. De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de gehele algemene voorwaarden nietig zijn. Indien er sprake is van een nietige clausule, dan zullen de Koper en de Verkoper in overleg treden om een rechtsgeldige bepaling daarvoor in de plaats te stellen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze clausule behouden blijft.

17.3. Naast deze algemene voorwaarden hanteert de Verkoper een privacy statement, waarin wordt toegelicht op welke wijze de persoonsgegevens van de Koper door de Verkoper worden gebruikt.

18. Geschillen

 

18.1. Op overeenkomsten tussen de Koper en de Verkoper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Finse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) alsmede overige intergouvernementele overeenkomsten is uitgesloten.

18.2. Geschillenbeslechting voor consumenten – Wij streven te allen tijde naar een overeenkomst met de klant. Via ons e-mailadres info@lampen-groothandel.nl of onze andere aangegeven contactmogelijkheden zijn wij te allen tijde te bereiken. De Europese Commissie plant een platform voor online geschillenbeslechting met verdere informatie, die binnenkort via de link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kan worden bereikt. Wij nemen echter niet deel aan een formele procedure voor geschillenbeslechting voor consumenten.